pieniadz.pl

NFI Krezus SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
spółka akcyjna
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
KREZUS Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
KREZUS SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
87-100 Toruń
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Włocławska 187
_ulica_ _numer_
+48 56 656 26 62 +48 56 656 26 28
_telefon_ _fax_
biuro@krezus.com www.krezus.com
_e-mail_ _www_
526-10-32-881 011154542
_NIP_ _REGON_
SWGK Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS
I. Przychody ze sprzedaży 149 818 302 181 34 201 72 895
II. Zyski/ _Straty_ ze sprzedaży akcji 16 639 34 3 799 8
III. Zysk / _Strata_ przed opodatkowaniem 5 222 _4 823_ 1 192 _1 163_
IV. Zysk / _Strata_ netto z działalności kontynuowanej 4 972 _4 823_ 1 185 _1 163_
V. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992
VI. Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję _w szt._ 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992
VII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,09 _0,09_ 0,02 _0,02_
VIII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,09 _0,09_ 0,02 _0,02_
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _7 966_ 17 528 _1 818_ 4 228
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _8 995_ _3_ _2 053_ _1_
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 772 _17 570_ 3 601 _4 238_
XII. Aktywa razem 94 083 42 844 21 259 10 054
XIII. Zobowiązania razem 75 725 29 205 17 111 6 853
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 751 0 396 0
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 73 974 29 205 16 715 6 853
XVI. Kapitał własny 18 118 13 181 4 094 3 093
XVII. 5 470 5 470 1 236 1 284
XVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne _w szt._ 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję _w zł_ 1,72 0,78 0,39 0,18
WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS S.A.
XX. Przychody ze sprzedaży akcji 143 264 299 084 32 705 72 148
XXI. Zyski/ _Straty_ ze sprzedaży akcji 10 094 _1 914_ 2 304 _462_
XXII. Zysk / _Strata_ przed opodatkowaniem 5 199 _7 421_ 1 187 _1 790_
XXIII. Zysk / _Strata_ netto z działalności kontynuowanej 5 199 _7 421_ 1 187 _1 790_
XXIV. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992
XXV. Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję _w szt._ 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992
XXVI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,10 _0,14_ 0,02 _0,03_
XXVII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,10 _0,14_ 0,02 _0,03_
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _9 990_ 17 545 _2 280_ 4 232
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _33_ 0 _8_ 0
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 494 _17 556_ 1 711 _4 235_
XXXI. Aktywa 87 879 48 273 19 857 11 328
XXXII. Zobowiązania razem 63 299 28 893 14 303 6 780
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 1 751 0 396 0
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 61 548 28 893 13 908 6 780
XXXV. Kapitał własny 24 580 19 381 5 554 4 548
XXXVI. Kapitał zakładowy 5 470 5 470 1 236 1 284
XXXVII. Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne _w szt._ 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992
XXXVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję _w zł_ 1,61 0,88 0,36 0,21
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm