pieniadz.pl

NFI Krezus SA
Zawarcie umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Zawarcie umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu _Emitent_ informuje, że w dniu 27 października 2016 roku podpisał z EWM INWEST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _EWM INWEST_ oraz KREZUS Energia Wiatrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – spółka w 100 % zależna od Emitenta _KEW_ przy udziale EW GREENFIELD 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _GREENFIELD_ aneks nr 1 do umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia z dnia 30 kwietnia 2016 roku. Strony aneksu postanowiły zmienić zasady współpracy określone w umowie, a w szczególności postanowiono o zbyciu przez GREENFIELD drugiej spośród wydzielonych Elektrowni Moszczenica _to jest ZCP Rękoraj 3_ na rzecz KEW oraz w dalszej kolejności sprzedaży przez Emitenta wszystkich udziałów w GREENFIELD. Strony aneksu postanowiły, że jedna elektrownia jako zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie zbyta na rzecz EWM INWEST, a druga również jako zorganizowana część przedsiębiorstwa na rzecz KEW w celu zwolnienia się przez GRENFIELD z roszczeń o zwrot pożyczek przysługujących EWM INWEST oraz KEW. Wraz z zawarciem umów zbycia ZCP Rękoraj 4 oraz ZCP Rękoraj 3, GREENFIELD zawrze odpowiednio z EWM INWEST oraz KEW umowy przeniesienia praw i obowiązków z umów dzierżawy. Zbycie ZCP Rękoraj 4 nastąpi w celu zwolnienia się przez GREENFIELD ze zobowiązania do spłaty pożyczek udzielonych GREENFIELD przez EWM INWEST, wskutek czego roszczenia EWM INWEST o zwrot pożyczek wygasną. KEW nabędzie od Emitenta roszczenie o zwrot wszystkich pożyczek udzielonych GREENFIELD przez Emitenta wraz z odsetkami, na co GREENFIELD wyraża zgodę. Zbycie ZCP Rękoraj 3 nastąpi w celu zwolnienia się przez GREENFIELD ze zobowiązania do spłaty pożyczek udzielonych GREENFIELD przez Emitenta wraz z należnymi odsetkami, z przejętych przez KEW, wskutek czego roszczenia KEW o zwrot pożyczek wygasną. Przed zbyciem ZCP Rękoraj 3 i ZCP Rękoraj 4, Emitent sprzeda wszystkie posiadane przez siebie udziały w kapitale zakładowym GREENFIELD to jest 90 _dziewięćdziesiąt_ równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł _pięćdziesiąt złotych_ każdy i łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł _cztery tysiące pięćset złotych_ na rzecz EWM INWEST lub podmiot przez niego wskazany za łączną cenę 33 300 zł _trzydzieści trzy tysiące złotych_, to jest za cenę 370 zł _trzysta siedemdziesiąt złotych_ za jeden udział. Informacja podawana jest w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2016 z dnia 01 maja 2016 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm