pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: KCI (KCI)

Pełna nazwa KCI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MOGILSKA 65 31-545 KRAKÓW
Telefon (12) 633 40 88
Prezes Grzegorz Hajdarowicz
Fax (12) 637 71 80
WWW www.kci.pl
E-mail biuro@kci.pl
ISIN PLPONAR00012

Komunikaty spółki: KCI (KCI)

2016-10-26 16:01 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie przeprowadzenia procesu scalania akcji Spółki.
2016-10-24 16:55 Plan połączenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).
2016-10-21 16:28 Realizacja prac związanych z procedurą scalania akcji Spółki.
2016-10-19 10:09 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie umorzenia akcji Spółki.
2016-10-18 17:17 Zamiar połaczenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).
2016-10-14 16:00 Złożenie wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu oraz do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonanie scalenia akcji Spółki.
2016-10-14 15:55 Umorzenie akcji Spółki.
2016-10-13 18:13 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie umorzenia akcji Spółki.
2016-10-12 18:25 Złożenie wniosku o umorzenie akcji własnych.
2016-09-30 16:29 Rejestracja zmiany adresu lokalu Spo´łki KCI Spo´łka Akcyjna.
2016-09-30 16:26 Rejestracja zmiany Statutu Spo´łki KCI Spo´łka Akcyjna.
2016-09-26 22:10 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
2016-09-20 21:56 Korekta zawiadomienia dotycza?cego stanu posiadana akcji Spo´łki.
2016-08-11 19:42 Planowane połączenie Spółki zależnej.
2016-07-29 20:01 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-22 20:34 Zawarcie przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości.
2016-07-15 11:12 Zawarcie znaczących umów.
2016-07-13 18:48 Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.
2016-07-13 18:39 Zawiadomienie otrzymane od Członka Zarządu w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami.
2016-07-06 19:51 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ KCI S.A..
2016-07-06 19:45 Uchwały ZWZA KCI S.A. podjęte po przerwie.
2016-07-05 20:39 Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną.
2016-06-30 13:14 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. oraz uchwały podjęte przed zarządzeniem przerwy.
2016-06-28 15:05 Sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI S.A..
2016-06-28 15:01 Ustalenie jednolitej treści Statutu.
2016-06-24 22:16 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
2016-06-17 10:06 Wybór biegłego rewidenta
2016-06-10 19:43 Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o zmianie kwalifikacji sektorowej Emitenta.
2016-06-07 17:30 Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartosciowych S.A.
2016-06-06 22:05 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela G spółki KCI S.A..

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm