pieniadz.pl

Masters SA
Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

18-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-18
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2016 roku spółka zależna Emitenta: WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETA S.K.A. _ "Spółka"_ zawarła z LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Sp. z o.o. _"Wykonawca"_ umowę o kompleksowe wykonanie robót budowlanych _"Umowa"_, polegających na wykonaniu zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz zamkniętym parkingiem podziemnym, wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, składającej się na budynki A4 i A5, realizowane w Lublinie w rejonie ulic Ks. L. Zalewskiego i A. Słomkowskiego w ramach kolejnego etapu inwestycji pod nazwą "Osiedle Marina".
W ramach ww. budynków powstanie łącznie 108 lokali.
Termin realizacji Umowy został ustalony na grudzień 2017 r.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 15,8 mln zł netto.
Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Jednocześnie Spółce przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Z kolei Wykonawca jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki m.in. z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki czy zwłoki w dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą przekraczać 10% wartości Umowy.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
W dniu zawarcia Umowy Spółka przekazała Wykonawcy kompletną dokumentację wykonawczą, co stanowiło formalny warunek wejścia Umowy w życie.
Wartość Umowy spełnia przyjęte przez Emitenta dla tego typu umów kryterium uznania za istotną.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm