pieniadz.pl

Synthos SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

21-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-21
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHOS
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Rozporządzenie_ Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjętej przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 20 października 2016 roku uchwale nr VIII/105/2016, na mocy, której Rada Nadzorcza Emitenta w uzupełnieniu uchwały z dnia 28 czerwca 2016 roku nr VIII/96/2016, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2016 wybrała spółkę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania i przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych Synthos S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. w latach 2016, 2017 i 2018.
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych _prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów_ pod numerem 130.
Emitent korzystał w przeszłości z usług Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w zakresie przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2016 roku oraz przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania Emitenta sporządzonego na dzień 30 czerwca 2016 roku.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie zostanie zawarta na okres 2016 - 2018.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm