pieniadz.pl

Silvano Group AS
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 3/2016

04-11-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 3 / 2016
kwartał / rok
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
data przekazania: 2016-11-04
AS SILVANO FASHION GROUP
_pełna nazwa emitenta_
AS SILVANO FASHION GROUP Lekki _lek_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
12611 Tallinn
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Akadeemia tee 33
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
EE100301861 10175491
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
kwartał_y_ narastająco / okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej
III. Zysk _strata_ brutto
IV. Zysk _strata_ netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm