pieniadz.pl

Paged SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

29-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-29
PAGED SA
_pełna nazwa emitenta_
PAGED Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-680 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Żurawia 45
_ulica_ _numer_
022 440 13 44 022 440 13 46
_telefon_ _fax_
paged @paged.pl www.paged.pl
_e-mail_ _www_
526-100-90-95 010800595
_NIP_ _REGON_
Deloitte Polska Sp. z o.o Sp.K.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze/2016 półrocze / 2016 półrocze /2016
Sprawozdanie skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 374 788 374 429 85 558 90 571
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 42 799 40 682 9 770 9 841
III. Zysk _strata_ brutto 31 239 38 462 7 131 9 304
IV. Zysk _strata_ netto przypisany do podmiotu dominującego 26 464 38 425 6 041 9 295
V. Liczba akcji 15 500 001 15 500 001 15 500 001 15 500 001
VI. Rozwodniona liczba akcji 15 500 001 15 500 001 15 500 001 15 500 001
VII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 1,71 2,48 0,39 0,60
VIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 1,71 2,48 0,39 0,60
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 701 49 888 10 661 12 067
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 25 183 -23 108 5 749 -5 590
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -41 044 -36 591 -9 370 -8 851
XII. Przepływy pieniężne netto, razem 30 840 -9 811 7 040 -2 373
XIII. Aktywa razem 1 055 710 1 176 183 238 552 276 002
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 529 931 604 948 119 745 141 957
XV. Zobowiązania długoterminowe 274 265 306 846 61 974 72 004
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 255 666 298 102 57 771 69 952
XVII. 474 343 449 142 107 184 105 395
XVIII. Kapitał zakładowy 37 089 37 089 8 381 8 703
XIX. Liczba akcji 15 500 001 15 500 001 15 500 001 15 500 001
XX. Rozwodniona liczba akcji 15 500 001 15 500 001 15 500 001 15 500 001
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 30,60 28,98 6,92 6,80
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 30,60 28,98 6,92 6,80
Sprawozdanie jednostkowe
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 275 25 796 6 226 6 240
XXIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 821 -862 -416 -209
XXV. Zysk _strata_ brutto -7 647 -5 884 -1 746 -1 423
XXVI. Zysk _strata_ netto przypisany do podmiotu dominującego -6 322 -4 961 -1 443 -1 200
XXVII. Liczba akcji 15 500 001 15 500 001 15 500 001 15 500 001
XXVIII. Rozwodniona liczba akcji 15 500 001 15 500 001 15 500 001 15 500 001
XXIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ -0,41 -0,32 -0,09 -0,08
XXX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ -0,41 -0,32 -0,09 -0,08
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 817 -189 -643 -46
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 752 -34 400 -8
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 776 -4 557 1 090 -1 102
XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 3 711 -4 780 847 -1 156
XXXV. Aktywa razem 455 722 452 960 102 976 106 291
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 273 078 263 881 61 706 61 922
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 246 752 234 867 55 757 55 114
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 326 29 014 5 949 6 808
XXXIX. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 182 644 189 079 41 271 44 369
XL. Kapitał zakładowy 37 089 37 089 8 381 8 703
XLI. Liczba akcji 15 500 001 15 500 001 15 500 001 15 500 001
XLII. Rozwodniona liczba akcji 15 500 001 15 500 001 15 500 001 15 500 001
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 11,78 12,20 2,66 2,86
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 11,78 12,20 2,66 2,86


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane są na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku obrotowego
_30.06.2016_ i na koniec poprzedniego roku obrotowego _31.12.2015_.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm