pieniadz.pl

Monnari Trade SA
Znacząca umowa – podpisanie Aneksu do Umowy dot. linii kredytowej.

07-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-07
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Znacząca umowa – podpisanie Aneksu do Umowy dot. linii kredytowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MONNARI TRADE S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_, Aneks do Umowy kredytowej _"Aneks"_ z dnia 23.12.2013 r.

Zgodnie z ww. Aneksem, Bank podwyższył Pożyczkobiorcy kwotę odnawialnego wielocelowego limitu kredytowego z 25 mln zł do łącznej kwoty 27,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kredyt będzie mógł być wykorzystywany w następujący sposób:
1. Kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty równowartości 20 mln zł;
2. Akredytywy importowe oraz inkasa dokumentowe do kwoty 22 mln zł;
3. Gwarancje bankowe do kwoty 15 mln zł, w tym dla spółek zależnych.
Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M / LIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w Aneksie.
Aneks wydłużył czas obowiązywania Umowy do dnia 30.09.2019 r.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:
- hipoteka umowna do kwoty 35 mln zł ustanowiona przez Madam Mode Sp. z o.o. _spółka w 100% zależna od MONNARI TRADE S.A._ na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 30, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
- przystąpienie do długu przez Madam Mode Spółka z o.o.;
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt przekroczenia progu ustalonego w wewnętrznym indywidualnym standardzie raportowania MONNARI TRADE S.A. tj. wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 czerwca 2016 roku – 168 151 tys. zł.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm