pieniadz.pl

Monnari Trade SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

24-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
data przekazania: 2016-08-24
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
MONNARI TRADE S.A. Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
90-453 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Radwańska 6
_ulica_ _numer_
42 685 85 01 42 942 00 85
_telefon_ _fax_
monnari@monnari.com.pl www.monnaritrade.com
_e-mail_ _www_
7251784741 472333285
_NIP_ _REGON_
Deloitte Polska Sp z o.o. Sp. komandytowa
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody ze sprzedaży 109 969 95 440 25 104 23 086
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 11 699 14 582 2 671 3 527
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 13 095 16 127 2 989 3 901
IV. Zysk _strata_ netto 12 165 13 079 2 777 3 164
V. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 10 315 4 198 2 355 1 015
VI. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1 499 6 044 -342 1 462
VII. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej -3 720 - -849 -
VIII. Przepływy pieniężne netto 5 096 10 242 1 163 2 477
IX. Średnioważona liczba akcji w okresie 30 480 700 30 563 089 30 480 700 30 563 089
X. Zysk _strata_ na jedną akcję _w gr/eurocent_ 40 43 9 10
XI. Stan na 2016-06-30 Stan na 2015-12-31 Stan na 2016-06-30 Stan na 2015-12-31
XII. Aktywa razem 201 552 194 965 45 543 45 750
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 401 29 197 7 547 6 851
XIV. Kapitał własny 168 151 165 767 37 996 38 899
XV. Liczba akcji na koniec okresu 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w gr/eurocent_ 550 542 124 127
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w gr/eurocent_ 20 - 5 -


Kursy EUR służące do
przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego wynoszą:- dla
pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych -
kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
koniec każdego miesiąca w danym okresie, ustalany przez NBP dla I
półrocza 2016 r. - 4,3805 PLN ; dla I półrocza 2015 r- 4,1341 PLN;-
dla pozycji bilansu - kurs
ustalony przez NBP obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
wg stanu na dzień 30.06.2016 r. - 4,4255 PLN; wg stanu na dzień
30.06.2015 r. - 4,1944 PLN.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm