pieniadz.pl

Kino Polska TV SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

25-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-25
Kino Polska TV Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
Kino Polska TV S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-595 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Puławska 61
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 356 74 00 +48 _22_ 356 74 01
_telefon_ _fax_
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
_e-mail_ _www_
5213248560 015514227
_NIP_ _REGON_
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 56 133 52 864 12 814 12 068
II. Zysk z działalności operacyjnej 9 988 11 749 2 280 2 682
III. Zysk przed opodatkowaniem _brutto_ 10 043 11 837 2 293 2 702
IV. Całkowite dochody ogółem 9 285 9 997 2 120 2 282
V. Średnioważona liczba akcji _liczba nie w tysiącach_ 19 821 404 19 821 404 19 821 404 19 821 404
VI. Liczba akcji własnych _liczba nie w tysiącach_ - - - -
VII. Zysk netto na akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej _nie w tysiącach_ 0,47 0,49 0,11 0,11
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 178 10 528 3 693 2 403
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 220 _2 472_ 1 192 _564_
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej _12 351_ _3 854_ _2 820_ _880_
XI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 16 227 26 131 3 704 5 965
XII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIII. 30.06.2016 r. 31.12.2015 r. 30.06.2016 r. 31.12.2015 r.
XIV. Aktywa trwałe 82 502 43 959 18 642 9 933
XV. Aktywa obrotowe 49 496 52 649 11 184 11 897
XVI. Aktywa razem 132 874 97 472 30 025 22 025
XVII. 32 550 1 262 7 355 285
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 39 564 24 067 8 940 5 438
XIX. Kapitał własny 60 760 70 838 13 730 16 007
XX. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 448 448
Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A.
XXI. Przychody ze sprzedaży 59 639 51 256 13 615 11 701
XXII. Zysk z działalności operacyjnej 13 112 10 460 2 993 2 388
XXIII. Zysk przed opodatkowaniem _brutto_ 12 974 10 334 2 962 2 359
XXIV. Całkowite dochody ogółem 11 018 8 792 2 515 2 007
XXV. Średnio ważona liczba akcji _liczba nie w tysiącach_ 1 982 404 1 982 404 1 982 404 1 982 404
XXVI. Liczba akcji własnych _liczba nie w tysiącach_ - - - -
XXVII. Zysk netto na akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej _nie w tysiącach_ 0,56 0,44 0,13 0,10
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 167 12 356 3 462 2 821
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 503 1 159 115 265
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej _16 165_ _7 480_ _3 690_ _1 708_
XXXI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 052 23 364 468 5 334
XXXII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XXXIII. 30.06.2016 r. 31.12.2015 r. 30.06.2016 r. 31.12.2015 r.
XXXIV. Aktywa trwałe 184 196 171 817 41 622 38 824
XXXV. Aktywa obrotowe 44 907 54 281 10 147 12 266
XXXVI. Aktywa razem 229 103 227 598 51 769 51 429
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 23 212 17 245 5 245 3 897
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 489 28 148 7 341 6 360
XXXIX. Kapitał własny 173 402 182 205 39 182 41 172
XL. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 448 448


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:- pozycje
aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy
Bank Polski obowiązujący na dzień 30 czerwca 2016 r. - 4,4255 zł/EUR;-
pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - według kursu średniego, liczonego jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w okresie 1
stycznia 2016 r. - 30 czerwca 2016 r. określonych przez Narowy Bank
Polski - 4,3805 zł/EUR.

Grupa
dokonała przekształcenia danych porównawczych w śródrocznym skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30
czerwca 2015 r. w wyniku zaklasyfikowania części działalności jako
działalności zaniechanej oraz zmian prezentacji. Przyczyny i skutki
wprowadzonych zmian opisano szczegółowo w nocie 3 do śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Kino Polska TV S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.Śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej
Kino Polska TV S.A.
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. zostały objęte
następujące podmioty:- Kino
Polska TV S.A.,- Cyfrowe
Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.,- KPTV
Media Sp. z o.o.,- TV
Okazje Sp. z o.o. _do 26 lutego 2016 r._,- Cable
Television Networks & Partners Sp. z o.o. _nota 13 do śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_.-
Filmbox
International Ltd.,- Help
Film s.r.o.,- Help
Film Slovakia s.r.o.,- SPI
International Magyarorszag, Kft,


Śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej
Kino Polska TV S.A.
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. zostały objęte
następujące podmioty:- Kino
Polska TV S.A.,- Cyfrowe
Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.,- KPTV
Media Sp. z o.o.,- Kino
Polska Program Sp. z o.o. w likwidacji - prezentowana jako działalność
zaniechana,- TV
Okazje Sp. z o.o.,- Filmbox
International Ltd.,- Help
Film s.r.o.,- Help
Film Slovakia s.r.o.,- SPI
International Magyarorszag, Kft.


26
lutego 2016 r. nastąpiło przeniesienie własności udziałów TV Okazje Sp.
z o.o. _"TV Okazje"_ pomiędzy Emitentem a Pure Media Corporations Ltd.
_"Pure Media" - podmiot nie powiązany z Grupą_. Przedmiotem sprzedaży
przez Spółkę na rzecz Pure Media było 80 udziałów TV Okazje stanowiących
łącznie 80% kapitału zakładowego spółki. Cena sprzedaży udziałów TV
Okazje wyniosła 59 500,00 zł. Po realizacji transakcji Emitent nie
posiada żadnych udziałów TV Okazje _nota 11 do śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego_.


23
maja 2016 r., zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 18
października 2015 r. z 
Polską Fundacją Wspierania
Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "PIKSEL", Zarząd Emitenta przyjął w
imieniu Spółki ofertę objęcia 385 nowych udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym spółki Cable Television Networks & Partners Sp. z
o.o. _"CTN&P"_.


Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę wysokości kapitału
zakładowego CTN&P w dniu 17 czerwca 2016 r.W
związku z powyższym CTN&P z dniem 17 czerwca 2016 r. stała się częścią
Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.


Spółka
dokonała przekształcenia danych porównawczych w śródrocznym
skróconym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30
czerwca 2015 r. w wyniku zmian prezentacji. Przyczyny i skutki
wprowadzonych zmian opisano szczegółowo w nocie 3 do śródrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za
okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm