pieniadz.pl

Farmacol SA
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 10 listopada 2016 roku oraz zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Farmacol S.A.

27-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-27
Skrócona nazwa emitenta
FARMACOL
Temat
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 10 listopada 2016 roku oraz zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Farmacol S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach _"Spółka"_ niniejszym informuje
o otrzymaniu od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A.
z siedzibą w Warszawie uszczegółowionych projektów uchwał dotyczących zgłoszonego przez tego akcjonariusza punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 listopada 2016 roku tj. "Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH.".
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie zgłosił kandydaturę Pana Jana Woźniaka
do Rady Nadzorczej Spółki.

Przedłożone projekty uchwał zawierały uzasadnienie:
"Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową. Kandydat zgłoszony przez Aviva OFE jest osobą kompetentną, która spełnia kryteria niezależności, jest osobą niekaraną, nie posiada konfliktu interesów oraz spełnia inne kryteria przewidziane stosownymi przepisami prawa polskiego.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych wynika z konieczności uregulowania przez NWZ wysokości wynagrodzenia nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki
w trybie głosowania oddzielnymi grupami _art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych_."

Zarząd Spółki załącza do niniejszego raportu otrzymane projekty uchwał oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie i notkę biograficzną zgłoszonego kandydata oraz wskazuje, iż przedmiotowe dokumenty dostępne są także na jej stronie internetowej
w zakładce Strefa Inwestora/ Nadzwyczajne Zgromadzenie Walne Farmacol S.A. w dniu 10.11.2016.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5_ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r._


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm