pieniadz.pl

Famur SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

26-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-26
FAMUR Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
FAMUR S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-698 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Armii Krajowej 51
_ulica_ _numer_
+48 32 359 63 00 =48 32 359 66 77
_telefon_ _fax_
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
_e-mail_ _www_
634-012-62-46 270641528
_NIP_ _REGON_
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY FAMUR
I. Przychody netto ze sprzedaży 499 131 436 493 113 944 105 583
II. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 49 973 33 462 11 408 8 094
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 63 983 27 357 14 606 6 617
IV. Zysk _strata_ netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 49 851 33 462 11 380 8 094
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 893 81 763 12 075 19 778
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -37 818 -101 204 -8 633 -24 480
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 363 281 -17 363 82 931 -4 200
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 378 356 -36 805 86 373 -8 903
IX. Aktywa razem* 1 722 727 1 258 940 389 273 295 422
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 773 251 368 715 174 726 86 522
XI. Zobowiązania długoterminowe* 111 088 1 224 25 102 287
XII. Zobowiązania krótkoterminowe* 556 905 244 295 125 840 57 326
XIII. Kapitał własny* 949 476 890 226 214 547 208 900
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej* 938 759 890 190 212 125 208 891
XV. Kapitał zakładowy* 4 815 4 815 1 088 1 130
XVI. Liczba akcji _w szt._ 481 500 000 481 500 000 481 500 000 481 500 000
XVII. 0,1035 0,0695 0,0236 0,0168
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą 0,1035 0,0695 0,0236 0,0168
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję 1,9497 1,8488 0,4406 0,4338
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,9497 1,8488 0,4406 0,4338
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDNIA FINANSOWEGO FAMUR S.A.
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 375 040 388 014 85 616 93 857
XXII. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 35 001 37 906 7 990 9 169
XXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 43 644 27 669 9 963 6 993
XXIV. Zysk _strata_ netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 35 001 37 906 7 990 9 169
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 087 91 664 10 064 22 173
XXVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -33 494 -165 375 -7 646 -40 003
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 127 556 42 985 29 119 10 398
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 138 149 -30 726 31 537 -7 432
XXIX. Aktywa razem* 1 312 697 1 150 424 296 621 269 958
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 647 547 500 854 146 322 117 530
XXXI. Zobowiązania długoterminowe* 107 733 891 24 344 209
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe* 469 223 424 333 106 027 99 574
XXXIII. Kapitał własny* 665 151 649 571 150 300 152 428
XXXIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej* 665 151 649 571 150 300 152 427
XXXV. Kapitał zakładowy* 4 815 4 815 1 088 1 130
XXXVI. Liczba akcji _w szt._ 481 500 000 481 500 000 481 500 000 481 500 000
XXXVII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą 0,07 0,08 0,02 0,02
XXXVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą 0,07 0,08 0,02 0,02
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję 1,38 1,35 0,31 0,32
XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,38 1,35 0,31 0,32


* wybrane dane dotyczące jednostkowego oraz skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30.06.2016r.
oraz 31.12.2015r.Wybrane dane finansowe prezentowane w
sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:-
pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych za I półrocze 2016 roku _odpowiednio za I półrocze 2015
roku_ przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca. Kurs ten za I półrocze 2016 r. wyniósł 1 euro = 4,3805 zł i
odpowiednio za I półrocze 2015 roku wyniósł 1 euro = 4,1341 zł;-
pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 czerwca 2016
roku 1 euro = 4,4255 zł; na 31 grudnia 2015 roku 1 euro = 4,2615 zł.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm