pieniadz.pl

ES-System SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

18-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-18
ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ES-SYSTEM S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
30-701 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przemysłowa 2
_ulica_ _numer_
12 6563633 12 6563649
_telefon_ _fax_
essystem@essystem.pl www.essystem.pl
_e-mail_ _www_
6792551640 351610904
_NIP_ _REGON_
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek SP. z o.o. ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice _nr upr. 1695_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody netto ze sprzedaży 83 064 82 224 18 962 19 889
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -821 2 200 -187 532
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -589 2 280 -134 552
IV. Zysk _strata_ netto okresu -228 2 498 -52 604
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -157 2 519 -36 609
VI. Zysk _strata_ na akcję _PLN/EUR_ 0,00 0,06 0,00 0,01
VII. Rozwodniony zysk _strata_ na akcję _PLN/EUR_ 0,00 0,06 0,00 0,01
Rachunek przepływów pieniężnych
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 406 8 150 1 462 1 971
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -858 -955 -196 -231
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -41 0 -9 0
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 507 7 195 1 257 1 740
Bilans*
XII. Aktywa 184 348 187 293 41 656 43 950
XIII. Zobowiązania długoterminowe 8 472 8 638 1 914 2 027
XIV. 38 043 29 888 8 596 7 013
XV. Kapitał własny 137 833 148 767 31 145 34 910
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 137 705 148 571 31 116 34 864
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
Rachunek zysków i strat
XVII. Przychody netto ze sprzedaży 81 801 80 593 18 674 19 495
XVIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 174 -360 40 -87
XIX. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 3 254 4 312 743 1 043
XX. Zysk _strata_ netto okresu 3 282 4 255 749 1 029
XXI. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 282 4 255 749 1 029
XXII. Zysk _strata_ na akcję _PLN/EUR_ 0,08 0,10 0,02 0,02
XXIII. Rozwodniony zysk _strata_ na akcję _PLN/EUR_ 0,08 0,10 0,02 0,02
Rachunek przepływów pieniężnych
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 735 4 821 1 081 1 166
XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 617 4 284 597 1 036
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -41 0 -9 0
XXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 7 311 9 105 1 669 2 202
Bilans*
XXVIII. Aktywa 167 402 164 760 37 827 38 662
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 1 048 1 019 237 239
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 40 290 30 244 9 104 7 097
XXXI. Kapitał własny 126 064 133 497 28 486 31 326
XXXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 126 064 133 497 28 486 31 326


*Dane bilansowe z 2016 r. prezentowane są na dzień 30.06.2016 r.,
natomiast dane bilansowe z 2015 r. prezentowane są na dzień 31.12.2015 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm