pieniadz.pl

Energoaparatura SA
Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław – łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.

04-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-04
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław – łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach (jako Zamawiający) zawiadamia, iż w dniu 04.01.2016r. została podpisana kolejna umowa z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław (jako Wykonawca) na realizację zadania pod nazwą "Budowa SE 110Kv Zabrze, SE 110/20/6Kv Płaskowicka – II etap prace liniowe".
Wartość umowy wynosi 1.201.200,00zł (słownie: jeden milion dwieście jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) netto.
Po zawarciu wyżej wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 7.575.170zł netto.
Wszystkie wymagane informacje dotyczące umowy o największej wartości tj. na kwotę 4.668.000,00zł netto przekazaliśmy Raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 15.04.2015r.
Jako kryterium umowy znaczącej Spółka przyjmuje 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 pkt 5 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm