pieniadz.pl

Drewex SA
Raport półroczny SA-P 2016

30-09-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2016
_zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
data przekazania: 2016-09-30
DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
DREWEX S.A. Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-511 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 31
_ulica_ _numer_
012 260 91 67 012 260 91 67
_telefon_ _fax_
www.drewex.com
_e-mail_ _www_
6792904110 120307910
_NIP_ _REGON_
IAUDIT Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie
_podmiot uprawniony do badania_
Raport półroczny zawiera _należy wskazać właściwe_:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe
w wersji skróconej
w wersji pełnej
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu _półroczne sprawozdanie z działalności emitenta_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej
III. Zysk _strata_ brutto
IV. Zysk _strata_ netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-05

+ więcej
  • EUR euro 4,5793 +0,56%  +2,53gr
  • USD dolar 3,8393 +1,43%  +5,42gr
  • GBP funt 5,3056 +0,64%  +3,39gr
  • CHF frank 4,1313 +0,76%  +3,10gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm