pieniadz.pl

Colian SA
Skonsolidowany raport półroczny PS 2016

31-08-2016


skorygowany x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
COLIAN HOLDING Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
COLIAN HOLDING SA Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
62-860 Opatówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Zdrojowa 1
_ulica_ _numer_
62 590 33 14 62 590 33 29
_telefon_ _fax_
dzialprawny@colian.pl www.colian.pl
_e-mail_ _www_
554-030-91-46 090205344
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 444 513 433 442 101 475 104 846
II. Koszt własny sprzedaży 292 023 279 421 66 664 67 589
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 21 596 38 536 4 930 9 321
IV. Zysk _strata_ brutto 22 359 36 939 5 104 8 935
V. Zysk _strata_ netto podmiotu dominującego 18 962 28 929 4 329 6 998
VI. Aktywa razem 1 083 337 1 053 970 244 794 251 280
VII. Zobowiązania razem 217 884 238 895 49 234 56 956
VIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 168 849 187 940 38 154 44 807
IX. Kapitał własny udziałowców kontrolujących 865 453 815 075 195 561 194 325
X. Kapitał zakładowy 30 346 30 346 6 857 7 235
XI. Średnioważona liczba akcji w okresie*** 183 638 248 140 510 934 183 638 248 140 510 934
XII. Liczba akcji na dzień bilansowy 183 432 266 183 945 437 183 432 266 183 945 437
XIII. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 4,72 4,43 1,07 1,06
XIV. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0,10 0,21 0,02 0,05
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 925 26 168 8 886 6 330
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 534 -13 163 -4 688 -3 184
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 229 -13 371 -6 901 -3 234
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 24/2016 z dnia 2016-08-31 o treści:


Zarząd
Colian Holding S.A. informuje, że dokonał korekty raportu półrocznego
opublikowanego 31.08.2016 r. poprzez dodanie do niego:


1..raportu
niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego
skonsolidowanego  sprawozdania
finansowego GK Colian Holding S.A. i jednostkowego sprawozdania
finansowego Colian Holding S.A.; oświadczeń
zarządu Colian Holding S.A., o których mowa w § 91 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz
§ 89 ust. 1 pkt 4 i 5 w zw. z brzmieniem § 90 ust 2 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm