pieniadz.pl

Atlantis SA
Raport półroczny P 2016

22-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-22
ATLANTIS SA
_pełna nazwa emitenta_
ATLANTIS Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
09-402 Płock
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Padlewskiego 18c
_ulica_ _numer_
024 367 31 31 024 366 06 26
_telefon_ _fax_
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
_e-mail_ _www_
522-000-07-43 012246565
_NIP_ _REGON_
Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia ul.Domaniewska 35/89 Warszawa
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze/2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 390 1 202 546 291
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 532 804 350 194
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 3 502 852 799 206
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 725 -284 166 -69
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1 911 258 436 62
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 550 0 126 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -636 -26 -145 -6
VIII. Aktywa razem * 91 911 91 645 20 769 21 505
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 871 372 197 87
X. Kapitał zakładowy * 87 500 87 500 19 772 20 533
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 068 493 29 979 726 25 068 493 29 979 726
XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,23 0,01 -0,05 0,00
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 3,59 3,62 0,81 0,85


Uwaga! Dla pozycji
bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie
drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2015 roku.Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-02-24

+ więcej
  • EUR euro 4,5176 +0,18%  +0,83gr
  • USD dolar 3,7145 +0,08%  +0,28gr
  • GBP funt 5,2607 +0,60%  +3,13gr
  • CHF frank 4,0959 -0,72%  -2,99gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm