pieniadz.pl

Tell SA
Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

16-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-16
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 2), 3) i 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), Zarząd TELL S.A. w związku ze zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy informuje, że w dniu 16 czerwca 2015 r. powziął wiadomość o przyjęciu przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady za rok 2014 oraz o podjęciu przez Radę uchwał związanych z Walnym Zgromadzeniem.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała treść przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy w kwocie 0,60 zł na jedną akcję Spółki i na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, przy wskazaniu jako dnia dywidendy dnia 23 września 2015 roku, a jako dnia wypłaty dywidendy dnia 6 listopada 2015 roku. Odnosząc się do kwestii podziału zysku za rok 2014 Rada Nadzorcza zarekomendowała podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały, zgodnie z którą uchwała o podziale zysku zostałaby podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie później niż 31 października 2015 r.
Wśród projektów uchwał Zgromadzenia zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą znalazł się również projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.
W załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 i uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.
Na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA, dostępne są dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w tym w szczególności: coroczna ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, opinia Rady Nadzorczej co do porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz rekomendacja Rady Nadzorczej co do podziału zysku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm