pieniadz.pl

Tell SA
Prognoza wyników na rok 2015

10-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-10
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Prognoza wyników na rok 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Wobec podjęcia przez emitenta decyzji o przekazaniu do wiadomości publicznej prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej emitenta na rok 2015, Zarząd emitenta działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. nr 133 z 2014 r.), informuje o sporządzeniu takiej prognozy.
Emitent prognozuje:
- wzrost łącznych przychodów grupy kapitałowej emitenta w stosunku do roku 2014 o 27%, do kwoty 315,04 mln zł, jednocześnie emitent zakłada spadek o 10% przychodów w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej, z uwagi na oczekiwane niższe przychody ze sprzedaży telefonów abonamentowych, przy czym sprzedaż telefonów abonamentowych jest neutralna dla wyniku finansowego tego segmentu,

- wzrost łącznego zysku operacyjnego grupy kapitałowej emitenta w stosunku do roku 2014 o 47%, do kwoty 15,83 mln zł , przy czym emitent zakłada, że zysk operacyjny w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej pozostanie na poziomie z roku 2014, zatem wzrost wyniku na tym poziomie wynikał będzie z konsolidacji wyników spółek Cursor S.A. i Divante Sp. z o.o.,

- wzrost łącznego zysku operacyjnego grupy kapitałowej emitenta powiększonego o amortyzację (EBITDA) w stosunku do roku 2014 o 56%, do kwoty 19,66 mln zł, przy czym prognozowany przyrost EBITDA jest większy niż przyrost zysku operacyjnego, z uwagi na proporcjonalnie wyższą amortyzację wykazywaną przez segmenty Wsparcia Sprzedaży i E-biznesu,

- wzrost łącznego zysku netto grupy kapitałowej emitenta w stosunku do roku 2014 o 74%, do kwoty 10,50 mln zł - wzrost na tym poziomie wynika z ww. opisanych wzrostów na poziomie operacyjnym oraz braku zdarzeń jednorazowych, jakim był w 2014 r. odpis z tytułu utraty wartości udziałów w spółce Toys4Boys Sp. z o.o..

Powyższa prognoza została sporządzona w oparciu o następujące założenia:
1 .Przychody i koszty w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej oszacowano na podstawie:
a. własnych prognoz dotyczących wolumenów aktywacji,
b. wielkości sieci sprzedaży
c. obowiązujących w dniu publikacji prognozy systemów prowizyjnych w poszczególnych spółkach grupy kapitałowej emitenta.

2. Przychody i koszty w segmentach Wsparcia Sprzedaży oraz E-biznesu oszacowano na podstawie:
a. zawartych kontraktów
b. potencjalnych kontraktów, które zdaniem emitenta mają wysokie prawdopodobieństwo realizacji
c. planów dotyczących rozbudowy infrastruktury oraz rozwoju możliwości świadczenia usług w przyszłości
d. realizowanych i planowanych działań w zakresie optymalizacji kosztów

Emitent będzie na bieżąco monitorował możliwość realizacji prognozowanych wyników dokonując bieżącej analizy wolumenów aktywacji, wielkości sieci sprzedaży i systemów prowizyjnych (w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej) oraz zawartych kontraktów i stopnia realizacji planów w zakresie rozbudowy infrastruktury, rozwoju możliwości świadczenia usług oraz optymalizacji kosztów (w segmentach Wsparcia Sprzedaży oraz E-biznesu).
Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej korekty prognozy kwartalnie, chyba, że wcześniej nastąpią istotne zmiany czynników, w oparciu o które sporządzono prognozę, w tym w szczególności w zakresie systemów prowizyjnych lub znaczących kontraktów. Kryterium dokonywanej oceny będzie stanowił poziom realizacji prognozowanych wyników.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm