pieniadz.pl

Tell SA
Wybór biegłego rewidenta

09-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-09
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z zgodnie z §5 ust.1 pkt. 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. nr 133 z 2014 r.), informuje, że w dniu 8 czerwca 2015 r. powziął wiadomość o dokonaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, w dniu 3 czerwca 2015 r., wyboru PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1 B, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
Emitent korzystał już wcześniej z usług PKF Consult Sp. z o.o. przy przeglądzie półrocznego oraz przy badaniu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, a także przy przeglądzie półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. Ponadto emitent korzystał z usług PKF Audyt Sp. z o.o. (wówczas spółki w 100% zależnej od PKF Consult Sp. z o.o.) przy przeglądzie półrocznego oraz badaniu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 i 2010 oraz przy badaniu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta działając zgodnie z §18 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki oraz §3 ust.1 pkt.5) Regulaminu Rady Nadzorczej.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm