pieniadz.pl

Tell SA
Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2014 rok.

26-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-26
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2014 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §38 ust.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. nr 133 z 2014 r.) Zarząd Tell S.A. informuje, że zamierza przedstawić Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2014 r. w kwocie 5.533.338,44 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 44/100):
- na wypłatę dywidendy w kwocie 0,60 zł na jedną akcję Spółki,
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.
Zarząd proponuje jako dzień dywidendy wskazać dzień 23 września 2015 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 6 listopada 2015 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm