pieniadz.pl

Tell SA
QSr

15-05-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania:
TELL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
TELL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-362 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Forteczna 19A
(ulica) (numer)
061 8629818 061 8629820
(telefon) (fax)
sekretariat-zarzad@tell.pl www.tell.pl
(e-mail) (www)
7791580574 630822208
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TELL S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 66 182 56 341 15 952 13 448
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 818 1 715 679 409
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 477 1 589 597 379
IV. Zysk (strata) netto 1 953 1 267 471 302
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -458 935 -110 223
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -656 -366 -158 -87
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 047 -86 252 -21
VIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -66 483 -16 115
IX. Aktywa 175 924 109 738 43 024 26 308
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116 021 52 746 28 374 12 645
XI. Zobowiązania długoterminowe 14 106 7 154 3 450 1 715
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 101 915 45 592 24 924 10 930
XIII. Kapitał własny 59 903 56 992 14 650 13 663
XIV. Kapital zakładowy 1 022 1 022 250 245
XV. Średnia ważona liczna akcji 5 110 847 5 110 847 5 110 847 5 110 847
XVI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,38 0,25 0,09 0,06
0,38 0,25 0,09 0,06
XVIII. Liczba akcji w sztukach 5 110 847 5 110 847 5 110 847 5 110 847
XIX. Wartość księgowa na jedna akcję 11,72 11,15 2,87 2,67
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO) 11,72 11,15 2,87 2,67
XI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO)
WYBRANE KWARTALNE DANE FINANSOWE TELL S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 23 809 18 989 5 739 4 533
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 615 1 077 389 257
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 384 1 170 334 279
IV. Zysk (strata) netto 1 090 933 263 223
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 123 729 753 174
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -350 -2 210 -84 -528
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 479 1 455 -598 347
VIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 293 -27 71 -6
IX. Aktywa 108 275 83 675 26 480 20 060
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 393 27 373 12 569 6 562
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 097 4 087 1 002 980
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 47 297 23 287 11 567 5 583
XIII. Kapitał własny 56 882 56 302 13 911 13 497
XIV. Kapital zakładowy 1 022 1 022 250 245
XV. Średnia ważona liczna akcji 5 110 847 5 110 847 5 110 847 5 110 847
XVI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,21 0,18 0,05 0,04
XVII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN;EURO) 0,21 0,18 0,05 0,04
XVIII. Liczba akcji w sztukach 5 110 847 5 110 847 5 110 847 5 110 847
XIX. Wartość księgowa na jedna akcję 11,13 11,02 2,72 2,64
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO) 11,13 11,02 2,72 2,64
XI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm