pieniadz.pl

Tell SA
Zmiana statutu – podwyższenie kapitału zakładowego.

30-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-30
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Zmiana statutu – podwyższenie kapitału zakładowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.9) i §38 ust.1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 kwietnia 2015 r., na podstawie którego w dniu 23 kwietnia 2015 r. zarejestrowano zmianę statutu Spółki uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 grudnia 2014 r. dotyczącą zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi on 1.377.707,80 zł i dzieli się na
a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B,
c) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji to 8.269.851.

W załączeniu zestawienie dotychczas obowiązującego postanowienia statutu i wprowadzonych zmian, a także tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowaną zmianę.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm