pieniadz.pl

Tell SA
Raport roczny R 2014

23-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
TELL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
TELL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-362 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Forteczna 19A
(ulica) (numer)
061 8629818 061 8629820
(telefon) (fax)
sekretariat-zarzad@tell.pl www.tell.pl
(e-mail) (www)
7791580574 630822208
(NIP) (REGON)
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów 97 341 85 690 23 236 20 349
II. Zysk z działalności operacyjnej 6 963 8 881 1 662 2 109
III. Zysk brutto 6 889 11 735 1 645 2 787
IV. Zysk netto 5 533 9 802 1 321 2 328
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 203 5 686 526 1 350
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 783 2 674 187 635
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 009 -14 203 -718 -3 373
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -23 -5 842 -6 -1 387
IX. Aktywa, razem 92 426 91 415 21 685 22 043
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 634 36 045 8 595 8 692
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 097 4 087 961 985
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 537 31 959 7 634 7 706
XIII. Kapitał własny 55 792 55 369 13 090 13 351
XIV. Kapitał zakładowy w zł 1 022 1 022 240 246
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 5 110 847 5 396 769 5 110 847 5 396 769
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,08 1,82 0,26 0,43
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,08 1,82 0,26 0,43
5 110 847 5 110 847 5 110 847 5 110 847
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 10,92 10,26 2,56 2,47
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 10,92 10,26 2,56 2,47
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm