pieniadz.pl

Power Media
Raport półroczny SA-P 1

29-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 1
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
data przekazania: 2016-08-29
POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
POWER MEDIA S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
53-234 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grabiszyńska 241B
_ulica_ _numer_
71 769 43 00 071 321 00 16
_telefon_ _fax_
office@power.com.pl www.power.com.pl
_e-mail_ _www_
898-16-47-572 931082394
_NIP_ _REGON_
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. _477_
_podmiot uprawniony do badania_
Raport półroczny zawiera _należy wskazać właściwe_:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe
w wersji skróconej
w wersji pełnej
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu _półroczne sprawozdanie z działalności emitenta_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 991 5 165 1 368 1 249
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 742 2 169 1
III. Zysk _strata_ brutto 794 0 181 0
IV. Zysk _strata_ netto 628 -1 143 0
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 757 431 173 104
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 187 351 -271 85
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -183 -497 -42 -120
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -613 285 -140 69
IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7 269 7 101 1 642 1 666
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 666 1 419 376 333
Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
XI. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 400 1 218 316 286
XII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5 603 5 682 1 266 1 333
XIII. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 640 640 145 150
XIV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
XV. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,15 0,10 0,03 0,02
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,15 0,10 0,03 0,02
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,88 0,89 0,20 0,21
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,88 0,89 0,20 0,21
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,03 0,08 0,01 0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm