pieniadz.pl

Projprzem SA
Zmiana porządku obrad NWZ Spółki wraz z projektami nowych uchwał

04-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 92 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-04
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM
Temat
Zmiana porządku obrad NWZ Spółki wraz z projektami nowych uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PROJPRZEM S.A. informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu podjętą w dniu 04.11.2016 r. postanowiono rozszerzyć porządek obrad NWZ zawołanego na dzień 29.11.2016 r. o następujące punkty:
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Panią Annę Zarzycką – Rzepecką.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi.

Pozostałe zmiany porządku obrad dotyczą zmiany numeracji poszczególnych punktów.

W związku z powyższym Spółka przedstawia nowy porządek obrad NWZ:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji i aktualnego stanu wierzytelności Spółki w stosunku do Dom M - 4 sp. z o. o. z tytułu sprzedaży nieruchomości.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji handlowych oraz wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w stosunku do rosyjskich kontrahentów PROMStahl Polska sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Panią Annę Zarzycką – Rzepecką.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi.
9. Informacja bieżąca Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Wyborczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd przedstawia poniżej projekty uchwały wraz z uzasadnieniem do wprowadzonych punktów do porządku obrad:

Uchwała nr ………
w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając wyniki tajnego głosowania, postanawia:
1. Dochodzić wobec Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej, poprzez wytoczenie powództwa, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu przez z nią zarządu w latach 2013 – 2015, w szczególności za szkody związane ze zbyciem nieruchomości w bydgoskiej dzielnicy Fordon oraz realizacją i nadzorowaniem wykonania kontraktów z kontrahentami działającymi na rynkach wschodnich.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zarząd spółki w wyniku formalno – prawnej analizy stanu należności oraz przyczyn ich powstania wskazuje na potrzebę wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osoby sprawującej zarząd w okresie powstania wyżej wymienionych, nieuregulowanych należności względem PROJPRZEM S.A.

Uchwała nr …..
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, wyrazić zgodę na:
1_ sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością posadowionych na niej budynków i budowli położonej w Nowej Soli przy ul. Przemysłowej 34, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1N/00061651/8 za cenę nie niższą niż 2.400.000 złotych netto.
2_ wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nowej Soli przy ul. Staszica, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1N/00019858/0 za cenę nie niższą niż 100.000 złotych netto.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały
Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objęte pkt 1 i 2 powyżej uchwały stanowią majątek pozostały po zlikwidowanej Spółce zależnej - Lubuskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli. Aktywa te są przeznaczone do sprzedaży, bowiem Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej z ich wykorzystaniem. W załączeniu Spółka prezentuje aktualne zwołanie NWZ oraz projekty uchwał objęte porządkiem obrad.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm