pieniadz.pl

Izolacja Jarocin SA
SA-Q

28-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres
data przekazania:
IZOLACJA-JAROCIN SA
_pełna nazwa emitenta_
IZOLACJA Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
63-200 Jarocin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Poznańska 24-26
_ulica_ _numer_
062 747-04-00 062 747-04-15
_telefon_ _fax_
biuro@izolacja-jarocin.pl www.izolacja-jarocin.pl
_e-mail_ _www_
6170001616 250569806
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 573 17 809 4 251 4 283
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 073 524 246 126
III. Zysk _strata_ brutto 972 418 222 101
IV. Zysk _strata_ netto 798 356 183 86
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 71 884 16 213
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -145 -867 -33 -208
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -177 362 -41 87
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -251 379 -57 91
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 16 360 15 968 3 794 3 767
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 768 6 909 1 570 1 630
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 938 594 681 140
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 479 5 924 807 1 398
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 592 9 059 2 224 2 137
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 798 798 185 188
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,21 0,09 0,05 0,02
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,21 0,09 0,05 0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2,52 2,38 0,59 0,56
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2,52 2,38 0,59 0,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm