pieniadz.pl

Inwest Consulting SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

29-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-29
INC Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
INC Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
60-830 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krasińskiego 16
_ulica_ _numer_
061 851 86 77 061 851 86 77
_telefon_ _fax_
www.investcongroup.pl
_e-mail_ _www_
778-10-24-498 630316445
_NIP_ _REGON_
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 6 343 9 822 1 448 2 342
II. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 314 192 72 46
III. Zysk _strata_ na sprzedaży usług doradczych i towarów 76 10 17 2
IV. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -1 064 5 018 -243 1 196
V. Zysk _strata_ netto -991 3 976 -226 948
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -742 -1 119 -169 -267
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 30 1 542 7 368
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 519 2 775 118 662
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 690 1 212 158 289
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -257 3 907 -59 931
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -969 4 330 -221 1 032
XII. Aktywa razem 34 950 39 696 7 897 9 602
XIII. Zobowiązania 3 143 3 310 710 801
XIV. Rezerwy 39 15 9 4
XV. Kapitał _fundusz_ akcyjny 16 686 16 686 3 770 4 036
XVI. Kapitał własny 31 710 36 355 7 165 8 794
XVII. -5 078 136 -1 159 32
XVIII. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XIX. Zysk _strata_ na jedną akcję _zł/EUR_ -0,61 0,02 -0,14 0,00
XX. Zysk _strata_ rozwodniona na jedną akcję _zł/EUR_ -0,61 0,02 -0,14 0,00
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję _zł/EUR_ 3,80 4,36 0,86 1,05
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży ogółem 5 072 9 553 1 158 2 278
XXIII. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 237 154 54 37
XXIV. Zysk _strata_ na sprzedaży usług doradczych i towarów 84 -28 19 -7
XXV. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -1 656 5 445 -378 1 298
XXVI. Zysk _strata_ netto -1 403 4 404 -320 1 050
XXVII. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -464 -787 -106 -188
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 462 1 732 105 413
XXIX. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 519 2 537 118 605
XXX. wydatki na zakup papierów wartościowych 164 762 37 182
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -176 -63 -40 -15
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -178 882 -41 210
XXXIII. Aktywa razem 26 738 31 377 6 042 7 590
XXXIV. Zobowiązania 2 678 2 586 605 626
XXXV. Rezerwy 32 15 7 4
XXXVI. Kapitał _fundusz_ akcyjny 16 686 16 686 3 770 4 036
XXXVII. Kapitał własny 23 972 28 761 5 417 6 957
XXXVIII. Zysk _strata_ netto _zanualizowany_ -4 789 499 -1 093 119
XXXIX. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XL. Zysk _strata_ na jedną akcję _zł/EUR_ -0,57 0,06 -0,13 0,01
XLI. Zysk _strata_ rozwodniona na jedną akcję _zł/EUR_ -0,57 0,06 -0,13 0,01
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję _zł/EUR_ 2,87 3,45 0,65 0,83
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm