pieniadz.pl

Barlinek SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013

28-02-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-02-28
BARLINEK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BARLINEK Przemysł materiałów budowlanych
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 333 11 11 041 333 00 00
(telefon) (fax)
barlinek@barlinek.com.pl www.barlinek.com.pl
(e-mail) (www)
9590821486 290725379
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 675 500 661 357 160 784 158 462
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 136 21 040 10 505 5 041
III. Zysk (strata) brutto 7 451 -31 849 1 774 -7 631
IV. Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jedn. dominującej -6 581 -35 495 -1 566 -8 505
V. Dochody całkowite należne akcjonariuszom jedn. dominującej -8 847 -62 518 -2 106 -14 979
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 109 792 40 030 26 133 9 591
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 279 -8 635 -1 733 -2 069
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -57 181 -33 808 -13 610 -8 100
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 45 332 -2 413 10 790 -578
X. Liczba akcji (w szt.) 254 047 500 254 047 500 254 047 500 254 047 500
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 254 047 500 210 912 971 254 047 500 210 912 971
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,03 -0,17 -0,01 -0,04
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,03 -0,17 -0,01 -0,04
XIV. Dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,03 -0,30 -0,01 -0,07
XV. Rozwodnione dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,03 -0,30 -0,01 -0,07
XVI. 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
XVII. Aktywa, razem 936 976 1 019 917 222 227 249 478
XVIII. 556 387 628 764 131 961 153 800
XIX. Zobowiązania długoterminowe 369 065 73 107 87 533 17 882
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 187 322 555 657 44 428 135 917
XXI. Kapitał własny 380 589 391 153 90 266 95 679
XXII. Kapitał zakładowy 254 048 254 048 60 254 62 142
XXIII. Liczba akcji (w szt.) 254 047 500 254 047 500 254 047 500 254 047 500
XXIV. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 254 047 500 210 912 971 254 047 500 210 912 971
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,50 1,85 0,36 0,45
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,50 1,85 0,36 0,45
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 563 983 552 958 134 241 132 489
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 516 -20 602 599 -4 936
XXIX. Zysk (strata) brutto 59 900 -53 128 14 258 -12 730
XXX. Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jedn. dominującej 56 409 -49 440 13 427 -11 846
XXXI. Dochody całkowite należne akcjonariuszom jedn. dominującej 56 457 -49 440 13 438 -11 846
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 569 -36 705 2 992 -8 795
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 305 -13 452 -5 547 -3 223
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 51 871 50 210 12 346 12 030
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem 41 135 53 9 791 13
XXXVI. Liczba akcji (w szt.) 254 047 500 254 047 500 254 047 500 254 047 500
XXXVII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 254 047 500 210 912 971 254 047 500 210 912 971
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 -0,23 0,05 -0,06
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 -0,23 0,05 -0,06
XL. Dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 -0,23 0,05 -0,06
XLI. Rozwodnione dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 -0,23 0,05 -0,06
XLII. 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
XLIII. Aktywa, razem 832 485 820 392 200 734 200 673
XLIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 448 925 493 289 108 248 120 662
XLV. Zobowiązania długoterminowe 291 751 16 053 70 349 3 927
XLVI. Zobowiązania krótkoterminowe 157 174 477 236 37 899 116 735
XLVII. Kapitał własny 383 560 327 103 92 486 80 011
XLVIII. Kapitał zakładowy 254 048 254 048 61 258 62 142
XLIX. Liczba akcji (w szt.) 254 047 500 254 047 500 254 047 500 254 047 500
L. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 254 047 500 210 912 971 254 047 500 210 912 971
LI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,51 1,55 0,36 0,38
LII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,51 1,55 0,36 0,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm