pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

30-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-30
IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IQ PARTNERS S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-697 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Rzymowskiego 53
_ulica_ _numer_
22 567 00 00 22 567 00 01
_telefon_ _fax_
biuro@iqpartners.pl www.iqpartners.pl
_e-mail_ _www_
113-268-28-30 141064373
_NIP_ _REGON_
UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 88 11 212 20 2 712
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej _1 228_ _1 448_ _280_ _350_
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem _2 904_ _2 987_ _663_ _723_
IV. Zysk _strata_ netto _2 814_ _3 060_ _642_ _740_
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej _1 549_ _298_ _354_ _72_
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 806 401 184 97
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 280 68 292 16
VIII. Zwiększenie / _zmniejszenie_ netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 537 171 123 41
IX. średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
X. Zysk/strata na akcję w trakcie okresu _wyrażony w złotych na jedną akcję_ -0,1259 -0,1248 -0,0287 -0,0302
na 30.06.2016 na 31.12.2015 na 30.06.2016 na 31.12.2015
XI. Aktywa trwałe 32 356 31 185 7 311 7 318
XII. Aktywa obrotowe 3 261 3 998 737 938
XIII. Aktywa, razem 35 617 35 183 8 048 8 256
XIV. Zobowiązania długoterminowe 2 215 110 501 26
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 856 7 719 1 549 1 811
XVI. 26 546 27 354 5 998 6 419
XVII. Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 051 5 245
XVIII. Pasywa, razem 35 617 35 183 8 048 8 256
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję w zł 1,1876 1,2237 0,2683 0,2872
Wybrane dane finansowe jednostkowe sprawozdania finansowego
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
XX. Przychody ze sprzedaży 38 40 9 10
XXI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej _476_ _418_ _109_ _101_
XXII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem _2 581_ _2 999_ _589_ _725_
XXIII. Zysk _strata_ netto _2 184_ _2 510_ _499_ _607_
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej _390_ _252_ _89_ _61_
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - 235 - 57
XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 415 _2_ 95 _0_
XXVII. Zwiększenie / _zmniejszenie_ netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 25 _19_ 6 _5_
XXVIII. średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
XXIX. Zysk/strata na akcję w trakcie okresu _wyrażony w złotych na jedną akcję_ -0,0977 -0,1123 -0,0223 -0,0272
na 30.06.2016 na 31.12.2015 na 30.06.2016 na 31.12.2015
XXX. Aktywa trwałe 31 778 33 820 7 181 7 936
XXXI. Aktywa obrotowe 150 149 34 35
XXXII. Aktywa, razem 31 928 33 969 7 215 7 971
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 3 615 4 005 817 940
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 106 3 573 928 838
XXXV. Kapitał własny 24 207 26 391 5 470 6 193
XXXVI. Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 051 5 245
XXXVII. Pasywa, razem 31 928 33 969 7 215 7 971
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł 1,0829 1,1806 0,2447 0,2770


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone
na Euro według następujących zasad:- poszczególne
pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilanowy - według
średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30.06.2016 - 4,4255, a
na dzień 31.12.2015 - 4,2615- poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1
stycznia do 30 czerwca - według kursu średniego, obliczonego jako
średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2016 r. - 4,3805 a dla roku 2015 - 4,1341.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4139 +0,09%  +0,38gr
  • USD dolar 3,7302 +0,17%  +0,62gr
  • GBP funt 4,8878 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 4,0856 -0,34%  -1,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm