pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
QSr

20-04-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
GRUPA ŻYWIEC SA
_pełna nazwa emitenta_
ŻYWIEC Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
34-300 Żywiec
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Browarna 88
_ulica_ _numer_
033 861 24 51 033 861 46 14
_telefon_ _fax_
browary@grupazywiec.pl www.grupazywiec.pl
_e-mail_ _www_
553-000-72-19 070511111
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 493 841 602 493 113 373 145 218
II. Zysk/_strata_ z działalności operacyjnej 43 399 _1 619_ 9 963 _390_
III. Zysk/_strata_ przed opodatkowaniem 72 163 _5 184_ 16 567 _1 249_
IV. Zysk/_strata_ netto przypadający na udziałowców jednostki dominujacej 59 828 _4 114_ 13 735 _992_
V. Zysk/_strata_ netto za okres sprawozdawczy 59 828 _4 114_ 13 735 _992_
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _8 273_ _62 655_ _1 899_ _15 102_
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 58 301 _33 473_ 13 384 _8 068_
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _4 527_ 159 216 _1 039_ 38 375
IX. Przepływy pieniężne netto 45 501 63 088 10 446 15 206
X. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 036 360 2 062 672 477 078 484 025
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 61 394 61 394 14 383 14 407
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 653 072 1 739 338 387 281 408 152
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 321 894 261 940 75 413 61 467
XIV. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 321 894 261 940 75 413 61 467
XV. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XVI. Zysk/_strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 5,82 _0,40_ 1,34 _0,10_
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 452 259 615 620 103 827 148 381
XVIII. Zysk/_strata_ z działalności operacyjnej 26 727 _2 302_ 6 136 _555_
XIX. Zysk/_strata_ przed opodatkowaniem 20 771 _8 602_ 4 768 _2 073_
XX. Zysk/_strata_ netto za okres sprawozdawczy 16 603 _7 106_ 3 812 _1 713_
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _69 163_ _257 145_ _15 878_ _61 979_
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _13 554_ _24 784_ _3 112_ _5 974_
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _3 775_ 259 883 _867_ 62 639
XXIV. Przepływy pieniężne netto _86 492_ _22 046_ _19 856_ _5 314_
XXV. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 134 198 2 018 589 500 000 473 680
XXVI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 51 253 51 253 12 008 12 027
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 819 360 1 720 480 426 239 403 726
XXVIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 263 585 246 856 61 753 57 927
XXIX. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XXX. Zysk/_strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1,62 _0,69_ 0,37 _0,17_


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR
przyjęto następujące kursy:-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.03.2016
roku według kursu 1 EUR = 4,2684 PLN_kurs średni NBP na dzień 31.03.2016
r._;- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 roku do
31.03.2016 roku według kursu 1 EUR = 4,3559 PLN*; -
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2015
roku według kursu 1 EUR = 4,2615 PLN_kurs średni NBP na dzień 31.12.2015
r._;- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2015 roku do
31.03.2015 roku według kursu 1 EUR = 4,1489 PLN*; *kursy
stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych
przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia do
marca odpowiednio 2016 i 2015 rokuW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm