pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

24-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par. 38, ust.1, pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19.04.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu _34-300_, ul. Browarna 88, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018602 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 2, art. 402² Ksh oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 kwietnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej _"Zgromadzenie"_. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie _02-673_, ul. Konstruktorska 13, o godzinie 10:00.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i Porządku Obrad.
5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2015 roku:
1_Zarządu,
2_Rady Nadzorczej.
6.Prezentacja projektów uchwał.
7.odjęcie uchwał w sprawach:
1_zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2015,
2_podziału zysku za rok 2015,
3_udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015,
4_udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015,
5_wyboru członka Rady Nadzorczej.
8.Zamknięcie obrad.Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu:

1.Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Żywiec _34 – 300_, ul. Browarna 88, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej: browary@grupazywiec.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2.Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Browarna 88, 34 - 300 Żywiec, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej_ projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3.Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu może
podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4.Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 4023 Ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.grupazywiec.pl w folderze "Profil inwestorski" zakładce "Walne Zgromadzenia".
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej _w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF_. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5.Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 3 kwietnia 2016 r.

W Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć wyłącznie osoby, które:
1_na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia _tj. 3 kwietnia 2016 r._ będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
2_w terminie do 4 kwietnia 2016 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia.

6.Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych _KDPW_, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty
prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem
Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu
lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

7.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Biura Zarządu Spółki pod adresem ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupazywiec.pl w folderze "Profil inwestorski" zakładce "Walne Zgromadzenia".

8.Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

9.Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupazywiec.pl w folderze "Profil inwestorski" zakładce "Walne Zgromadzenia".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm