pieniadz.pl

Zremb-Chojnice SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
89-600 Chojnice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przemysłowa 15
_ulica_ _numer_
52 396 57 10 52 397 31 63
_telefon_ _fax_
sekretariat@zremb-ch.com.pl www.zremb-ch.com.pl
_e-mail_ _www_
555 156 49 13 091343195
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32457 41.466 7 409 10.030
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -5700 671 -1 301 162
III. Zysk _ strat_ brutto -5860 530 -1 338 128
IV. Wynik okresu netto okresu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -5631 -447 -1 285 -108
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14808 -11.153 -3 380 -2.698
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 240 -2.145 55 -519
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4621 7.103 1 055 1.718
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9947 -6.195 -2 271 -1.499
IX. Aktywa, razem 64494 71.500 14 573 17.047
X. Zobowiązania razem 46 573 45.397 10 524 10.823
XI. Zobowiązania długoterminowe 9357 7.524 2 114 1.794
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 37216 37.873 8 409 9.029
XIII. Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą 18612 26.367 4 206 6.286
XIV. Kapitał zakładowy 4361 4.361 985 1.040
XV. Liczba akcji _ w szt._ 8722500 8.722.500 8 722 500 8.722.500
XVI. Wynik finansowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą _ w zł./EUR_ -0,65 -0,05 -0,15 -0,01
XVII. -0,65 -0,05 -0,15 -0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł. /EUR_ 2,13 3,02 0,48 0,72
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł./EUR_ 2,13 3,02 0,48 0,72
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _ w zł./EUR_ 0 0 0 0
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 249 17 622 2 111 4 263
XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 550 264 -810 64
XXIII. Zysk _ strat_ brutto -15 243 7 204 -3 480 1 743
XXIV. Zysk _ strata_ netto -13 029 5 435 -2 974 1 315
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 -772 21 -187
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -46 -25 -11 -6
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -400 751 -91 182
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -351 -46 -80 -11
XXIX. Aktywa,razem 28 484 55 772 6 6436 13 297
XXX. Zobowiązania razem 12 920 16 665 2 919 3 973
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 3 631 7 454 820 1 777
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 289 9 211 2 099 2 196
XXXIII. Kapitał własny 15 564 39 106 3 517 9 323
XXXIV. Kapitał zakładowy 4 361 4 361 985 1 040
XXXV. Liczba akcji _ w szt._ 8 722 500 8 722 500 1 970 964 2 079 558
XXXVI. Zysk _ strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł./EUR_ -1,49 0,62 -0,34 0,15
XXXVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł. /EUR_ -1,49 0,62 -0,34 0,15
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł. /EUR_ 1,78 4,48 0,40 1,07
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł./EUR_ 1,78 4,48 0,40 1,07
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _ w zł./EUR_ 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-05

+ więcej
  • EUR euro 4,5793 +0,56%  +2,53gr
  • USD dolar 3,8393 +1,43%  +5,42gr
  • GBP funt 5,3056 +0,64%  +3,39gr
  • CHF frank 4,1313 +0,76%  +3,10gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm