pieniadz.pl

Zetkama SA
PSr

29-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
ZETKAMA Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
ZETKAMA SA Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
57410 Ścinawka Średnia
_kod pocztowy_ _miejscowość_
3 Maja 12
_ulica_ _numer_
074 8652100 074 8652101
_telefon_ _fax_
biuro.zarzadu@zetkama.com.pl www.zetkama.com.pl
_e-mail_ _www_
8830000482 890501767
_NIP_ _REGON_
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody ze sprzedaży 298.330 166.856 68.104 40.361
II. Zysk z działalności operacyjnej 35.832 17.515 8.180 4.237
III. Zysk brutto 36.074 16.856 8.235 4.077
IV. Zysk netto 29.789 13.469 6.800 3.258
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30.452 7.761 6.952 1.877
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13.655 -15.315 -3.117 -3.705
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1.090 -6.201 -249 -1.500
VIII. Przepływy pieniężne netto 15.707 -13.755 3586 -3327
IX. Średnioważona liczba akcji _w szt._ 6.676.854 4.904.150 6.676.854 4.904.150
X. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _PLN/EUR_ 4,46 2,75 1,02 0,66
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -13.662 3.955 -3299 947
XII. 2016-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2015-12-31
XIII. Aktywa razem 615.957 580.579 139.184 136.238
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 220.435 212.803 49.810 49.936
XV. Zobowiązania długoterminowe 100.004 99.685 22.597 23.392
XVI. 120.431 113.118 27.213 26.544
XVII. Kapitał własny 395.522 367.776 89.373 86.302
XVIII. Kapitał zakładowy 1335 1335 302 313
XIX. Średnioważona liczba akcji _w szt._ 6.676.854 5.200.410 6.676.854 5.200.410
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _PLN_ 59,24 70,72 13,39 17,60
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-08

+ więcej
  • EUR euro 4,5903 +0,24%  +1,10gr
  • USD dolar 3,8665 +0,71%  +2,72gr
  • GBP funt 5,3478 +0,80%  +4,22gr
  • CHF frank 4,1416 +0,25%  +1,03gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm