pieniadz.pl

Wilbo SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA na dzień 2 czerwca 2016 roku.

29-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-29
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA na dzień 2 czerwca 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna _"Spółka"_ z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 _1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych _KSH_ oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 2 czerwca 2016 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie _ZWZ_, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Wilbo S.A.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wilbo S.A. za rok 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art. 402 2 KSH.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm