pieniadz.pl

Wilbo SA
Raport kwartalny Q 3/2015

10-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2015
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-11-10
WILBO SA
(pełna nazwa emitenta)
WILBO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-029 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777
(telefon) (fax)
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
(e-mail) (www)
587-000-80-34 191312270
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 28 721 27 984 6 907 6 694
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 216 215 52 51
III. Zysk (strata) brutto 92 91 22 22
IV. Zysk (strata) netto 92 91 22 22
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -86 -111 -21 -27
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -46 -57 -11 -14
VII. Przepływy finansowe netto z działalności finansowej -29 -61 -7 -15
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -161 -229 -39 -55
IX. Aktywa razem* 28 768 27 879 6 787 6 541
X. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy* 17 635 17 816 4 161 4 180
XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 6 964 5 986 1 643 1 404
XII. Kapitał własny* 4 169 4 077 984 957
XIII. Kapitał zakładowy* 16 223 16 223 3 827 3 806
XIV. Liczba akcji 16 222 932 16 222 932 nd. nd.
XV. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,006 0,006 0,001 0,001
XVI. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 0,25 0,25 0,059 0,06


* Dane na dzień 30 września 2015 roku oraz
31 grudnia 2014 roku.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm