pieniadz.pl

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

23-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR I MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-23
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VOTUM S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
53-012 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wyścigowa 56i
_ulica_ _numer_
_71_ 33 43 800 _71_ 33 43 803
_telefon_ _fax_
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
_e-mail_ _www_
899-25-49-057 020136043
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży 92 454 74 257 22 093 17 725
II. Koszty działalności operacyjnej 72 646 60 052 17 359 14 335
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 18 770 12 597 4 485 3 007
IV. Zysk _strata_ brutto 18 517 12 174 4 425 2 906
V. Zysk _strata_ netto 14 650 9 476 3 501 2 262
VI.
Zysk _strata_ netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym
18 -33 4 -8
VII. Zysk _strata_ netto podmiotu dominującego 14 632 9 509 3 496 2 270
VIII. Aktywa razem 49 972 45 479 11 726 10 670
IX. Zobowiązania razem 25 282 23 587 5 933 5 534
X. w tym zobowiązania krótkoterminowe 20 393 18 397 4 785 4 316
XI. Kapitał własny 24 690 21 892 5 794 5 136
XII. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 282 282
XIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XIV. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 2,06 1,82 0,48 0,43
XV. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 1,22 0,79 0,29 0,19
XVI.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
12 976 14 116 3 101 3 370
XVII.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 731 -258 -414 -62
XVIII.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-13 460 -7 975 -3 216 -1 904


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1
stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. Dane porównawcze prezentowane są
odpowiednio:- według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku dla
sprawozdania z sytuacji finansowej,- za okres od 1 stycznia 2014 do
31 grudnia 2014 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów,
sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz ze zmian w kapitale własnym.wybrane
dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 91 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku:-
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
_31 grudnia 2015 roku 1 EUR = 4,2615; 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR =
4,2623 PLN_- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przelic zone według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca do końca danego roku
_od 1 stycznia do 31 grudnia 2015: 1 EUR = 4,1848; od 1 stycznia do 31
grudnia 2014: 1 EUR = 4,1893 PLN_.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 38 z dnia 2016-05-23 o treści:


Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej VOTUM za rok 2015 został
skorygowany poprzez dodanie właściwego dokumentu Opinii i raportu
biegłego rewidenta dotyczącego badania sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej VOTUM za rok 2015 zgodnie z raportem bieżącym nr 38/2016 z
dnia 23.05.2016 roku.
Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm