pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

16-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania: 2016-05-16
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VOTUM S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
53-012 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wyścigowa 56i
_ulica_ _numer_
_71_ 33 43 800 _71_ 33 43 803
_telefon_ _fax_
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
_e-mail_ _www_
899-25-49-057 020136043
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe - Grupa Kapitałowa VOTUM
I. Przychody ze sprzedaży 24 248 20 922 5 567 5 043
II. Koszty działalności operacyjnej 19 006 16 510 4 363 3 979
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 5 143 4 282 1 181 1 032
IV. Zysk _strata_ brutto 5 149 4 217 1 182 1 016
V. Zysk _strata_ netto 4 138 3 355 950 809
VI. Zysk _strata_ netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym 0 -33 0 -8
VII. Zysk _strata_ netto podmiotu dominującego 4 138 3 388 950 817
VIII. Aktywa razem 64 676 49 972 15 152 11 726
IX. Zobowiązania razem 35 870 25 282 8 404 5 933
X. w tym zobowiązania krótkoterminowe 28 543 20 393 6 687 4 785
XI. Kapitał własny 28 806 24 690 6 749 5 794
XII. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 281 282
XIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XIV. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 2,40 2,06 0,56 0,48
XV. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0,34 0,28 0,08 0,07
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 635 4 696 605 1 132
XVII. -12 486 -152 -2 866 -37
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 453 -446 1 711 -107
Wybrane dane finansowe - VOTUM S.A.
XIX. Przychody ze sprzedaży 19 423 17 594 4 459 4 241
XX. Koszty działalności operacyjnej 16 279 13 711 3 737 3 305
XXI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 3 091 3 839 710 925
XXII. Zysk _strata_ brutto 3 173 3 909 728 942
XXIII. Zysk _strata_ netto 2 237 2 894 514 698
XXIV. Aktywa razem 55 948 41 231 13 107 9 675
XXV. Zobowiązania razem 29 719 17 239 6 963 4 045
XXVI. w tym zobowiązania krótkoterminowe 25 310 15 484 5 930 3 633
XXVII. Kapitał własny 26 229 23 992 6 145 5 630
XXVIII. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 281 282
XXIX. Liczba uziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XXX. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 2,19 2,00 0,51 0,47
XXXI. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0,19 0,24 0,04 0,06
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 194 2 997 504 722
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z dzialalności inwestycyjnej -12 326 -473 -2 830 -114
XXXIV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 7 698 -135 1 767 -33


Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne
skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierają dane za okres od 1
stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku. Dane porównawcze prezentowane
są:- według stanu na dzień 31 grudnia 2015 dla sprawozdań z
sytuacji finansowej- za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca
2015 roku dla sprawozdań z całkowitych dochodów, sprawozdań z przepływów
pieniężnych oraz sprawozdań ze zmian w kapitale własnym.Wybrane
dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 91 ust. 2Rozporzędzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku:- pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego
kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy _31 marca
2016 roku: 1 EUR = 4,2684 PLN; 31 grudnia 2015 roku: 1 EUR = 4,2615 PLN_-
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania
z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca do końca I kwartału danego roku _od 1
stycznia 2016 do 31 marca 2016: 1 EUR = 4,3559 PLN; od 1 stycznia 2015
do 31 marca 2015: 1 EUR = 4,1489 PLN_.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm