pieniadz.pl

Raport roczny R 2015

27-04-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-04-27
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VOTUM S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
53-012 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wyścigowa 56i
_ulica_ _numer_
_71_ 33 43 800 _71_ 33 43 803
_telefon_ _fax_
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
_e-mail_ _www_
899-25-49-057 020136043
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży 76 403 59 078 18 257 14 102
II. Koszty działalności operacyjnej 61 489 47 451 14 693 11 327
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 14 179 11 040 3 388 2 635
IV. Zysk _strata_ brutto 14 716 12 832 3 994 3 063
V. Zysk _strata_ netto 12 906 10 171 3 084 2 428
VI. Aktywa razem 41 231 38 715 9 675 9 083
VII. Zobowiązania razem 17 239 15 749 4 045 3 695
VIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 15 484 14 436 3 633 3 387
IX. Kapitał własny 15 484 22 966 5 630 5 388
X. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 1 200 282
XI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XII. Wartość księgowa na akcję _PLN/euro_ 2,00 1,91 0,47 0,45
XIII. Zysk _strata_ netto na akcje zwykłą _PLN/euro_ 1,08 0,85 0,26 0,20
XIV.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
6 243 11 075 1 492 2 644
XV.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
300 1 271 72 303
XVI.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-12 681 -6 733 -3 030 -1 607


Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres 1 stycznia 2015
do 31 grudnia 2015 roku. Dane porównawcze prezentowane są odpowiednio:-
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku dla sprawozdania z sytuacji
finansowej,- za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku dla
sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów
pieniężnych oraz ze zmian w kapitale własnym.Wybrane
dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 91 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku:-
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
_31 grudnia 2015 roku 1 EUR = 4,2615; 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR =
4,2623 PLN_- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przelic zone według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca do końca danego roku
_od 1 stycznia do 31 grudnia 2015: 1 EUR = 4,1848; od 1 stycznia do 31
grudnia 2014: 1 EUR = 4,1893 PLN_.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm