pieniadz.pl

Variant SA
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2016

16-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2016
_kwartał_ _rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-16
VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VARIANT S.A. Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
31-319 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Czerwieńskiego 3B
_ulica_ _numer_
+48 12 636 44 99
_telefon_ _fax_
centrala@variant.pl www.variant.pl
_e-mail_ _www_
677-100-70-78 350757002
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 682 6 497 1 993 1 566
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -206 -505 -47 -122
III. Zysk _strata_ brutto -1 067 1 769 -245 426
IV. Zysk _strata_ netto -1 084 1 638 -249 395
V. Zysk Zanualizowany -4 895 1 081 -1 124 260
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 213 -697 -278 -168
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 372 5 243 -774 1 264
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 992 0 239
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -4 585 5 539 -1 053 1 335
X. Aktywa, razem 36 678 46 624 8 593 11 402
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 5 816 13 1 422
XII. Zobowiązania długoterminowe 19 592 4 145
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 37 5 224 9 1 278
XIV. Kapitał własny 36 623 40 809 8 580 9 980
XV. Kapitał zakładowy 5 752 5 752 1 348 1 407
XVI. Liczba akcji _w szt._ 5 752 380 5 752 380 5 752 380 5 752 380
XVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w PLN/ EUR_ -0,85 0,19 -0,20 0,05
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w PLN/EUR_ -0,85 0,19 -0,20 0,05
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR_ 6,37 7,09 1,49 1,73
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR_ 6,37 7,09 1,49 1,73
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w PLN/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00


Powyższe
dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów na 31.03.2016 roku - według
średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31.03.2016 roku - 4,2684 
PLN/EUR;-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów na 31.03.2015 roku - według
średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31.03.2015 roku - 4,0890
PLN/EUR; - poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych
za pierwszy kwartał 2016 roku - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca  -
4,3559 PLN/EUR; - poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych
za pierwszy kwartał 2015 roku - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca - 4,1489 PLN/EUR.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-17

+ więcej
  • EUR euro 4,3410 +0,34%  +1,48gr
  • USD dolar 3,9412 +0,76%  +2,96gr
  • GBP funt 4,8882 +0,56%  +2,73gr
  • CHF frank 3,9649 +0,38%  +1,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm