pieniadz.pl

Ulma SA
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

07-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-07
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione - raportem nr 1/2015 P, przekazanym dnia 24 lipca 2015 r. do Komisji Nadzoru Finansowego - do dnia 31 sierpnia 2015 r., na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

W dniu 24 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powzięła informację o decyzji Pana Andrzeja Kozłowskiego - obecnego Prezesa Zarządu Spółki - o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji na funkcję prezesa i członka Zarządu Spółki.

Po 26 latach kierowania firmą (której był współzałożycielem) prezes Andrzej Kozłowski uznał, że w przededniu kolejnego boomu w branży budowlanej nadszedł czas na zmianę pokoleniową i wprowadzenie nowego, świeżego stylu zarządzania, aby Spółka mogła jak najlepiej wykorzystać szanse, które stwarza rynek.

Obecna kadencja Prezesa Zarządu Spółki wygasa w 2016 r. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Kandydat na przyszłego Prezesa Zarządu Spółki będzie przygotowywał się do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu do końca kadencji Pana Andrzeja Kozłowskiego - obecnego Prezesa Zarządu Spółki - i pod jego kierunkiem.
Kandydat na przyszłego Prezesa Zarządu Spółki został wyznaczony przez Radę Nadzorczą Spółki, o czym Zarząd Spółki poinformuje w odrębnym raporcie.

Poniżej treść raportu nr 1/2015 P przekazanego dnia 24 lipca 2015 r. do Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącego opóźnionej informacji poufnej:

["Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze. zm.) ("Ustawa"), informuje o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej okoliczności związanych z planowanymi zmianami we władzach Emitenta.
Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej obecnie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby to negatywnie wpłynąć na relacje z kontrahentami Emitenta.
W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również zapewnione zostało zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania.
Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu dokonania zmian w organach Emitenta."]

Podstawa prawna: Art. 57 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) oraz w zw. z §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm