pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zawarcie ugody sądowej z Oasis Tours Sp z. o.o.

23-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-23
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zawarcie ugody sądowej z Oasis Tours Sp z. o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Travelplanet.pl S.A." lub "Spółka"_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapitał zakładowy 3.867.850,00 zł _wpłacony w całości_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie rocznym za rok 2013 z dnia 21/03/2014 informuje o podpisaniu w dniu 23/06/2016 ugody sądowej pomiędzy Spółką a Oasis Tours Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Oasis Tours Sp. z o.o."_ wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000204083, REGON: 010409141, NIP: 5260026476 kapitał zakładowy 11.257.500,00 zł, dotyczącej sporu z tytułu należnej Travelplanet.pl SA zaległej prowizji od sprzedaży imprez turystycznych Oasis Tours Sp. z o.o.

Zgodnie z przekazaną informacją, dnia 16.01.2013 Spółka zgłosiła do Sądu wierzytelność Oasis Tours Sp. z o.o. tytułem zapłaty zaległej prowizji w kwocie 203,7 tys. PLN oraz dnia 30.04.2013 w kwocie 408,0 tys. PLN. Zgodnie z treścią podpisanej w dniu 23/06/2016 ugody Oasis Tours Sp. z o.o. zobowiązała się do zapłaty na rzecz Travelplanet.pl SA kwoty 348.547,00 zł w ten sposób, że Travelplanet.pl SA będzie potrącała 5% z każdorazowego wynagrodzenia należnego Oasis Tours Sp. z o.o. po odliczeniu prowizji przysługującej Travelplanet.pl SA na mocy zawartej przez strony każdorazowej umowy agencyjnej, w terminie do dnia 31.10.2018. Strony ustaliły, że zadłużenie Oasis Tours Sp. z o.o. wskazane w ugodzie, a nie zapłacone w sposób przewidziany w ugodzie do dnia 31.10.2018, zostanie zapłacone przez Oasis Tours Sp. z o.o. w całości do dnia 15.11.2018 wraz z prawem do naliczania odsetek od pozostałej do zapłaty dłużnej kwoty.

Wierzytelność została uznana za znaczącą, gdyż łączna wartość postępowań objętych przedmiotową ugodą przekraczała 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm