pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Raport roczny R 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
TRAVELPLANET.PL SA
_pełna nazwa emitenta_
TRAVELPLANET Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
53-238 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Ostrowskiego 9
_ulica_ _numer_
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
_telefon_ _fax_
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
_e-mail_ _www_
8971652554 932281575
_NIP_ _REGON_
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody 27 449 25 229 6 559 6 022
II. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 6 918 9 251 1 653 2 208
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem _1 274_ _1 136_ _304_ _271_
IV. Zysk _strata_ za dany rok _1 274_ _1 136_ _304_ _271_
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _101_ 2 834 _24_ 676
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _4 272_ _4 510_ _1 021_ _1 077_
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 992 1 746 954 417
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem _381_ 70 _91_ 17
IX. Aktywa razem 24 695 19 501 5 795 4 575
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 458 15 990 5 270 3 751
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 202 1 758 517 412
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 256 14 232 4 753 3 339
XIII. Kapitał własny 2 237 3 511 525 824
XIV. Kapitał zakładowy 3 868 3 868 908 907
XV. Liczba akcji 3 867 850 3 867 850 3 867 850 3 867 850
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ _0,33_ _0,29_ _0,08_ _0,07_
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ _0,33_ _0,29_ _0,08_ _0,07_
XVIII. 0,58 0,91 0,14 0,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,58 0,91 0,14 0,21
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm