pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Raport roczny R 2014

20-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-20
TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-238 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrowskiego 9
(ulica) (numer)
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)
Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody 25 229 22 102 6 022 5 249
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 088 8 294 2 169 1 970
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 235 -2 187 56 -519
IV. Zysk (strata) za dany rok 235 -2 187 56 -519
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 369 -2 812 1 043 -668
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 045 -3 691 -1 443 -877
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 746 6 451 417 1 532
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 70 -52 17 -12
IX. Aktywa razem 20 872 16 785 4 897 4 047
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 990 12 984 3 751 3 131
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 758 1 356 412 327
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 232 11 628 3 339 2 804
XIII. Kapitał własny 4 882 3 801 1 145 916
XIV. Kapitał zakładowy 3 868 2 368 907 571
XV. Liczba akcji 3 867 850 2 367 850 3 867 850 2 367 850
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,06 -0,92 0,01 -0,22
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,06 -0,92 0,01 -0,22
XVIII. 1,26 1,61 0,30 0,39
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,26 1,61 0,30 0,39
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm