pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

14-11-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-14
TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-238 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrowskiego 9
(ulica) (numer)
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody 21 602 17 155 5 168 4 062
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 341 6 189 2 235 1 466
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 349 -2 451 323 -580
IV. Zysk (strata) za dany rok 1 314 -2 451 314 -580
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 466 -1 864 829 -441
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 375 -2 869 -807 -679
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 606 4 774 145 1 130
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 697 41 167 10
IX. Aktywa razem 17 748 16 789 4 251 4 048
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 060 13 261 2 888 3 198
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 575 1 370 617 330
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 485 11 891 2 272 2 867
XIII. Kapitał własny 5 688 3 528 1 362 851
XIV. Kapitał zakładowy 3 868 2 368 926 571
XV. Liczba akcji 3 867 850 2 367 850 3 867 850 2 367 850
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,34 -1,04 0,08 -0,25
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,34 -1,04 0,08 -0,25
XVIII. 1,47 1,49 0,35 0,36
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,47 1,49 0,35 0,36
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycje IX-XIV oraz poz. XVIII-XIX) zostały zaprezentowane na koniec kwartału tj. 30.09.2014 i na koniec poprzedniego roku obrotowego tj. 31.12.2013. Dane sprawozdania z całkowitych odchodów oraz sprawozdania z przepływow pieniężnych zostały zaprezentowane na koniec kwartałów tj. 30.09.2014 oraz 30.09.2013.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm