pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

20-08-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-08-20
TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-238 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrowskiego 9
(ulica) (numer)
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)
Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
I. Przychody 11 631 9 043 2 784 2 146
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 056 2 225 971 528
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -778 -3 280 -186 -778
IV. Zysk (strata) za dany rok -778 -3 286 -186 -780
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 592 665 860 158
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 526 -1 104 -605 -262
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 278 3 368 306 799
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 343 2 928 561 695
IX. Aktywa razem 22 984 16 789 5 524 4 048
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 388 13 261 4 659 3 198
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 307 1 370 555 330
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 081 11 891 4 105 2 867
XIII. Kapitał własny 3 596 3 528 864 851
XIV. Kapitał zakładowy 3 868 2 368 930 571
XV. Liczba akcji 3 867 850 2 367 850 3 867 850 2 367 850
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,20 -1,39 -0,05 -0,33
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,20 -1,39 -0,05 -0,33
XVIII. 0,93 1,49 0,37 0,36
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,93 1,49 0,37 0,36
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycje
IX-XIV oraz poz. XVIII-XIX) zostały zaprezentowane na koniec półrocza
tj. 30.06.2014 i na koniec poprzedniego roku obrotowego tj. 31.12.2013.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm