pieniadz.pl

Aktualizacja wpisu kapitału zakładowego Emitenta w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego

13-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-13
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Aktualizacja wpisu kapitału zakładowego Emitenta w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie _dalej: "Emitent"_ zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powzięła wiadomość, zgodnie z którą w dniu 6 lipca 2016 r. nastąpiło uaktualnienie wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.434.771,10 złotych.

1. Kapitał zakładowy Spółki przed wydaniem akcji serii H wynosił: 1.355.500,00 zł /jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 0/100/ złotych i dzielił się na:
a_ 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
b_ 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
c_ 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
d_ 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
e_ 316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
f_ 263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
g_ 7.175.000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

2. Kapitał zakładowy Spółki po wydaniu akcji serii H wynosi obecnie: 1.434.771,10 złotych i dzieli się na:
a_ 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
b_ 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
c_ 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
d_ 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
e_ 316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
f_ 263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
g_ 7.175.000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
h_ 792.711 /siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

Ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 16 847 711 głosów.

Rejestracja dokonana przez sąd nie skutkuje formalnie zmianą wysokości kapitału zakładowego Emitenta, ponieważ w przypadku dokonywania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższenie kapitału zakładowego spółki następuje z dniem wydania dokumentów akcji akcjonariuszom. O wydaniu dokumentów akcji akcjonariuszom i związanym z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 46/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 46/2016 pozostają zatem aktualne.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 9_ w zw. z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm