pieniadz.pl

Emisja obligacji wewnątrzgrupowych

06-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-06
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Emisja obligacji wewnątrzgrupowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonii S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 6 kwietnia 2016 roku, podjął uchwałę sprawie emisji obligacji serii A _"Uchwała"_.

Na mocy Uchwały Zarząd Emitenta postanowił wyemitować 12 _dwanaście_ niezabezpieczonych obligacji imiennych serii oznaczonej literą A pod numerami od 0001 do 0012, mających formę dokumentu _dalej zwanych "Obligacjami"_, o wartości nominalnej 1.000.000 zł _jeden milion złotych_ każda i łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł _dwanaście milionów złotych_, oprocentowanych w skali roku w wysokości stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę i po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej jednej Obligacji. Na mocy Uchwały Zarząd Emitenta postanowił zaoferować objęcie wszystkich emitowanych Obligacji, po cenie nominalnej, spółce ORLEN Transport Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku _"ORLEN Transport"_, zależnej w 100% od Emitenta.

Odsetki od obligacji będą płatne rocznie z dołu i będą naliczane od wartości nominalnej obligacji za dany okres odsetkowy. Data przydziału Obligacji po przeprowadzeniu ich subskrypcji została wyznaczona na dzień 8 kwietnia 2016 r. Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, który przypada po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji subskrybentom. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji.

Wartość zaciągniętych zobowiązań z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia tj. na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 17.758 tys. złotych w tym 125 tys. złotych zobowiązań przeterminowanych. Emitent przewiduje, iż do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wysokość zobowiązań Emitenta wynosić będzie ok. 29.068 tys. złotych.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm