pieniadz.pl

Zawarcie umowy nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A.

29-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-29
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. spółka zależna Emitenta, tj. spółka TP sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie _"TP"_ zawarła ze spółką Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku _"PKN ORLEN"_ umowę nabycia 25.530.000 _dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy_ akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda, o łącznej wartości 25.530.000,00 zł _dwudziestu pięciu milionów pięćset trzydziestu tysięcy złotych_ _"Akcje"_ spółki działającej pod firmą ORLEN Transport Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku _"ORLEN Transport"_.

Umowa została zawarta w wykonaniu umowy zobowiązującej do sprzedaży Akcji, o której Emitent informował szczegółowo raportem bieżącym nr 23/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.

Nabyte przez TP Akcje stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Transport oraz dają prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu ORLEN Transport.

Cena zakupu jednej Akcji wynosi 3,3115 zł _trzy złote i 3115/10000 złotego_. Łączna cena zakupu wszystkich Akcji wynosi 84.542.595,00 zł _osiemdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych_ _"Cena Zakupu"_. Cena Zakupu może zostać skorygowana o różnicę wysokości zweryfikowanego długu netto oraz kapitału obrotowego obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

ORLEN Transport specjalizuje się w transporcie paliw, realizując usługi przewozowe na podstawie długoterminowych kontraktów dla podmiotów z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN oraz klientów zewnętrznych. Intencją Emitenta jest prowadzenie i rozwijanie działalności Spółki w zakresie świadczenia usług transportowych.

Źródłem finasowania nabycia Akcji jest kapitał własny oraz dług zewnętrzny.

Emitent, jak również osoby wchodzące w skład jego organów nie są w żaden sposób powiązane ze zbywcą, tj. PKN ORLEN.

Aktywa zostały uznane za znaczące z uwagi na to, że ich wartość, _tj. kwota 84.542.595,00 zł_ przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm