pieniadz.pl

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji z Bankiem

13-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-13
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji z Bankiem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 57 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa") Zarząd Trans Polonia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie, zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy. Informacja o opóźnieniu przekazania informacji poufnej przekazana została do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 listopada 2015 r.:

"Zarząd Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie (dalej "Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1382, ze zm.) (dalej "Ustawa o Ofercie") w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 10 listopada 2015 r. uchwały w przedmiocie negocjowania na zasadzie wyłączności warunków udzielenia kredytu w celu sfinansowania nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Orlen Transport Spółka Akcyjna przez spółkę TP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. spółkę w 100% zależną od Emitenta) ("Negocjacje") z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Przedmiotowa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. Nr 94, ze zm.).Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na obiektywnie istniejące zagrożenie, że przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik Negocjacji. W konsekwencji mogłoby to spowodować istotne negatywne skutki w majątku Spółki, co stanowiłoby naruszenie jej słusznego interesu.

Powyższe wypełnia dyspozycję art. 57 Ustawy o Ofercie w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. z 2006 r. U. Nr 67, poz. 476).

Treść ww. informacji poufnej Emitent przekaże podmiotom określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie nie później niż do dnia 1 lutego 2016r.

Emitent wskazuje, że opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ponadto Emitent zapewni zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1382, ze zm.), oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 67, poz. 476)."

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że negocjacje, o których mowa powyżej prowadzone są w dalszym ciągu. Na dzień publikacji raportu uzgodniona została struktura finansowania, w której skład wchodzi między innymi finansowanie bankowe oraz środki własne Grupy Emitenta, co pozwoli na zabezpieczenie niezbędnego finansowania nabycia akcji spółki Orlen Transport S.A. Prowadzone negocjacje przewidują również możliwość sfinansowania nabycia 100% spółki prawa czeskiego Petrotrans s.r.o., w przypadku osiągniecia porozumienia ze stroną sprzedającą. O negocjacjach w sprawie nabycia udziałów Petrotrans s.r.o. Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2016.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm